Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i serwisu firmy HAERING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy obowiązujące od dnia 31.03.2010.

UWAGI OGÓLNE

Niniejsze warunki, z wyjątkiem zmian przyjętych na mocy wyraźnego, pisemnego ustalenia przez strony, dotyczą sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej towarów wyprodukowanych przez HAERING GmbH z siedzibą w Niemczech, dostaw towarów firm kooperujących oraz usług serwisowych.

OFERTY, ZAMÓWIENIA

Oferty składane przez Haering Polska na towary i usługi stają się wiążące w przypadku złożenia pisemnego zamówienia przez Kupującego w terminie 30 dni od daty otrzymania, chyba, że ustalono inaczej.
Haering Polska realizuje zamówienia złożone jedynie w formie pisemnej zawierające wszystkie niezbędne dane konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży.

CENY

Ceny produktów ustalane są przez sprzedającego. Wszystkie ceny są cenami netto. Wszelkie koszty dodatkowe jak: ubezpieczenie, opłaty spedycyjne (do 150 kg lub 2000,00 pln netto), podatki ponosi Kupujący, chyba, że uzgodniono inaczej. Ceny kontraktowe obejmują standardowe opakowanie.

PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonywać najpóźniej w terminie podanym na fakturze, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania przez bank Haering Polska.

Haering Polska zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych w przypadku nieterminowych zapłat w przypadku uchybienia przez Kupującego obowiązkom w zakresie realizacji zobowiązań płatniczych, Haering Polska przysługuje prawo zawieszenia dalszych dostaw jakiegokolwiek produktu, który miał być dostarczony Kupującemu.

Do czasu całkowitej zapłaty za dostarczone towary pozostają one własnością Haering Polska.

DOSTAWA, SIŁA WYŻSZA

Dostawa następuje w momencie faktycznego przekazania Kupującemu towaru poprzez :
a/ zgłoszenie gotowości do przekazania towaru
b/ przekazania towaru upoważnionemu przedstawicielowi Kupującego
c/ dostarczenia towaru loco magazyn Kupującego ( w szczególnych przypadkach)
W przypadku dostaw loco magazyn Kupującego ma on obowiązek sprawdzenia otrzymanego towaru pod względem ilościowym i pod względem zgodności z własnym zamówieniem. W przypadku różnic i ewentualnych uszkodzeń ma on obowiązek powiadomić o tym fakcie Haering Polska. W przeciwnym wypadku uznaje się dostawę za dokonaną zgodnie z zamówieniem. W przypadku nie otrzymania dostawy w ciągu 48 h od wyznaczonego terminu Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Haering Polska oraz zachowuje prawo do odstąpienia od zamówienia bez konsekwencji.

Haering Polska nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy spowodowane przez czynniki niezależne od niej jak : pożar, powódź, wojny, strajki, blokady lub jakiekolwiek inne okoliczności na które nie ma wpływu.

GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO

Haering Polska gwarantuje, że dostarczone przez nią produkty są dobrej jakości i wolne od wad . Jest to jedyna gwarancja udzielana przez Haering Polska.
Gwarancja Haering Polska wygasa automatycznie 12 miesięcy od daty zakupu towaru, za wyjątkiem produktów dla których krótszy termin przydatności podany jest na opakowaniu lub w karcie katalogowej.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych z powodu nieprawidłowego użycia materiałów.
Odpowiedzialność Haering Polska z tytułu gwarancji uwarunkowana jest:
a/ właściwym i zgodnym z zaleceniem stosowaniem materiałów Haering Polska
b/ właściwym transportem i składowaniem
c/ sporządzeniem pisemnej reklamacji dokumentującej powstanie wady w terminie 7 dni od jej wykrycia i niezwłocznym powiadomieniu o tym Haering Polska
d/ umożliwieniem upoważnionemu pracownikowi Haering Polska sprawdzenie produktu i miejsca jego zastosowania
e/ zaprzestaniem stosowania produktu z chwilą wykrycia wady
W przypadku uznania wady Haering Polska zobowiązuje się do przyznania Kupującemu towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy.
Odpowiedzialność Haering Polska z tytułu reklamacji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

RYZYKO

Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z jego nabyciem oraz odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszych warunków strony poddają pod rozstrzygnięcie organom właściwym dla siedziby Haering Polska.

HAERING POLSKA Sp. z o.o.